نحوه آرایش چشم

 نحوه آرایش چشم

سايه چشم: سايه بمنظور مشخص كردن و ايجاد عمق براي نمايان ساختن زيبايي چشمها بكار ميرود. سايه مشكي و تيره سبب بزرگتر جلوه دادن چشمها و سايه هاي روشن باعث كوچكتر جلوه دادن چشمها ميگردد.

مداد چشم:براي بزرگتر و مشخص تر جلوه دادن چشمها بكار ميرود. اگر مداد چشم شما بيش از حد نرم است كافي است براي مدت كوتاهي آن را درون فريز قرار دهيد.

ريمل: براي برجسته ساختن چشمها و قطورتر، طويلتر و تيره ساختن مژه ها بكار ميرود. در دو نوع معمولي و ضد آب موجود ميباشد. ريمل را حداكثر پس از 4 ماه استفاده بسبب تجمع باكتريها و خشك شدن آن بايد بدور انداخت.

*ترتيب آرايش چشمها به ترتيب سايه زدن، مداد چشم كشيدن و در آخر ريمل زدن ميباشد.

نحوه كشيدن خط چشم با مداد چشم

 

1- گردتر كردن چشمها: كـانــتــور چشمها را از پايه مژه ها كاملا
كشـيـده و در گـوشـه خـــارجي آن را انـدكي بــه سمت بالا متمايل
ميسازيم.


 

 


2- بيضي تر كردن چشمها:
يك خط نازك در كانتور فوقاني چشم
تا گوشه خارجي چشم كه در وسط اندكي ضخيم تر ميگردد.3- به هم نزديكتر كرده چشمها:
كانتور فوقاني را مي كـشـيــم
بـطوري كه در گوشه داخلي چشم ضخيم و بسمت گوشه خارجي
نازكتر گردد.

 4- ازهم دور ساختن چشمها:
كانتور فوقاني را ميكشيم بطوري
كه در گوشه داخلي چشم نازك و بسمت گوشه خارجي ضــخيمتر
گردد.


 


5- بزرگتر كردن چشمها:
كانتور چشـم را كاملا ميكشيم سپس
زير مژه ها (داخل چشم) را نيز ميكشيم.

 

 

نحوه استفاده از سايه در فرمهاي مختلف چشم


چشمان كوچك:چشمهاي برجسته:

چشمهاي گرد:


چشمهاي بادامي:

پلكهاي افتاده:

چشمان نزديك بهم:

چشمان دور از هم:


چشمان گود افتاده: